Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve mesta.

Predmet súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom mestských poľnohospodárskych pozemkov vo Fiľakove od 1. mája 2014 na dobu 5 rokov. Konkrétne ide o celkovú výmeru  35,1710 ha, v tom orná pôda predstavuje 18,3021 ha a trvalé trávne porasty 16,8689 ha. Presná špecifikácia pozemkov je uvedená v prílohe.

Podmienky súťaže

1. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú žiadne podlžnosti voči Mestu Fiľakovo a ani organizáciám zriadeným mestom.

2. Predmetné pozemky môžu byť využité len na poľnohospodárske účely.

3. Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v písomnej forme v zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa navrhovateľa s označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁTARŤ !“

4. Návrhy musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa: Mestský úrad, oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo najneskôr do 9.00 hod. dňa 9. apríla 2014.

5. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

6. Obsah návrhu:
a/ u právnických osob - obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z obchodného registra u fyzických osôb/podnikateľ - meno a priezvisko, adresa, výpis zo živnostenského registra
b/ výška ponúkanej nájomnej ceny so spôsobom a termínom jej úhrady.

7. Rozhodujúci je návrh s najvyšším nájomným.

8. Hodnotenie návrhov vykoná komisia menovaná primátorom mesta. Výsledok obchodnej verejnej súťaže oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí mestského zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo zrušiť súťaž. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia resp. vysvetlenia súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť uzavretie nájomnej zmluvy ďalšiemu v poradí určenom výberovou komisiou, ak víťaz písomne oznámi, že nemá záujem o uzavretie nájomnej zmluvy, ďalej ak nepodpíše nájomnú zmluvu do 30. apríla 2014.

11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

12. Ďalšie informácie na  tel.: 047/4381001 kl. 124 alebo 0915264290, resp. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vo Fiľakove, dňa 13.03.2014

JUDr. Jaromír Kaličiak

Príloha: Špecifikácia mestských poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Fiľakovo [PDF, 23 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.