Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja svojho majetku formou obchodnej verejnej súťaže schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 41/2021 zo dňa 29.04.2021.

Obchodná verejná súťaž - Pozemky so stavbou CVČ [ZIP, 771 kB]