Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

A/ V NOVOSTAVBE TRŽNICE na ul. Trhovej priestory určené na prenájom:
- miestnosť č. 1.04 o podlahovej ploche 13,08 m2
s predpokladaným účelom využitia: predajňa chleba a pečiva, potravinárskych a živočíšnych výrobkov, rastlinných komodít alternatívne občerstvenie, kvetinárstvo a pod.

- minimálna cenová ponuka pri jednotlivých nebytových priestorov: 7,00 EUR/m2/mes.   
  + režijné náklady
- predpokladaná doba prenájmu: od 1. júla 2020 na 2 roky s opciou na ďalšie obdobie
- kritériá na rozhodnutie: 1. účel využitia, 2. cenová ponuka
Pozn.: miestnosti určené na prenájom nie sú zariadené!

B/ V BUDOVE MsKS na Nám. Slobody priestory určené na prenájom:
prízemie:
m.č. 1.44-1.48 o celkovej ploche 57,80 m2 - predpokladaný účel využitia: bufet,  
návrh min. ceny nájomného: 300,00 EUR/mesiac s réžiou
Doba prenájmu: od 1. júla 2020 na 2 roky s opciou na ďalšie obdobie
Kritériá na rozhodnutie: 1. účel využitia, 2. cenová ponuka
Pozn.: miestnosti určené na prenájom nie sú zariadené!

C/ V BUDOVE PODNIKATEĽSKÉHO INKUBÁTORA na ul. Biskupickej priestory určené na prenájom:
m.č. 201 o podlahovej ploche 32,4 m2 - na 1. posch. (II. NP)
m.č. 305 o podlahovej ploche 20,2 m2 - na 2. posch. (III. NP)
m.č. 306 o podlahovej ploche 14,1 m2 - na 2. posch. (III. NP)
m.č. 307 o podlahovej ploche 18,0 m2 - na 2. posch. (III. NP)
m.č. 309 o podlahovej ploche 34,1 m2 - na 2. posch. (III. NP)

Min. cenová ponuka:
- pre m.č. 201 na 1. posch.: 26,00 EUR/m2/rok + režijné náklady
- pre jednotlivé miestnosti na 2. posch: 19,00 EUR/m2/rok + režijné náklady
Účel využitia: kancelárske priestory alt. iné
Doba prenájmu: od 1. júla 2020 na dobu neurčitú
Kritériá na rozhodnutie: 1. účel využitia, 2. cenová ponuka


Podmienky súťaže

 1. Súťaž sa začína dňa 8. júna 2020 jej uverejnením na verejnej tabuli mesta a na internetovej stránke www.filakovo.sk .
 2. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú žiadne záväzky voči Mestu Fiľakovo a ani organizáciam zriadeným mestom.
 3. Návrh na cenovú ponuku je potrebný zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo doručiť osobne do podateľne úradu najneskôr v termíne 29. júna 2020 (pondelok) do 10:00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS - prenájom NP - neotvárať“.
 4. Otváranie obálok komisiou menovanou mestským zastupiteľstvom sa uskutoční 29. júna 2020 o 13:00 hod. v miestnosti č. 106 v budove mestského úradu.
 5. V návrhu musí byť uvedené: meno/názov, adresa/sídlo uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutá cena. Návrh musí byť uchádzačom  podpísaný.
 6. Za úspešného uchádzača tejto verejnej obchodnej súťaže bude vyhlásený ten, ktorý dodrží vyhlásený účel využitia nebytových priestorov a ponúkne najvyššiu cenu.  
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy kedykoľvek počas priebehu súťaže ako aj súťaž zrušiť.
 8. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov je potrebné si túto dohodnúť na oddelení ekonomiky a mestského majetku Mestského úradu Fiľakovo u kontaktnej osobe: Ing. Zoltán Varga, kanc. č. 12 (prízemie), tel. č.: 0915 264 290 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vo Fiľakove dňa 08.06.2020

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.