Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

A/ V NOVOSTAVBE TRŽNICE na ul. Trhovej priestory určené na prenájom:
- miestnosť s predpokladaným účelom využitia: občerstvenie (gofry, palacinkáreň a pod.) alternatívne kvetinárstvo a
- miestnosť s predpokladaným účel využitia: predajňa chleba a pečiva

Minimálna cenová ponuka pri jednotlivých nebytových priestorov: 10,00 EUR/m2/mes. + režijné náklady
Doba prenájmu: od septembra 2019 na 2 roky s opciou na ďalšie obdobie
Kritériá na rozhodnutie: 1. účel využitia, 2. cenová ponuka
Pozn.: miestnosti určené na prenájom nie sú zariadené!

B/ V BUDOVE MsKS na Nám. Slobody priestory určené na prenájom:

prízemie:
m.č. 1.44-1.48 o celkovej ploche 57,80 m2 - predpokladaný účel využitia: bufet,  
návrh min. ceny nájomného: 210,00 EUR/mesiac + réžia

2. poschodie:
m.č. 3.22 o ploche 19,73 m2 - predpokladaný účel využitia: kancelárske priestory,
návrh min. ceny nájomného: 45,50 EUR/mesiac + réžia
m.č. 3.13 o ploche 31,90 m2 - predpokladaný účel využitia: kancelárske priestory,
návrh min. ceny nájomného: 70,00 EUR/mesiac + réžia

Doba prenájmu: od septembra 2019 na 2 roky s opciou na ďalšie obdobie
Kritériá na rozhodnutie: 1. účel využitia, 2. cenová ponuka
Pozn.: miestnosti určené na prenájom nie sú zariadené!

C/ V BUDOVE PODNIKATEĽSKÉHO INKUBÁTORA na ul. Biskupickej priestory určené na prenájom:
m.č. 305 o podlahovej ploche 20,2 m2 - na 2. posch. (III. NP)
m.č. 306 o podlahovej ploche 14,1 m2 - na 2. posch. (III. NP)
m.č. 307 o podlahovej ploche 18,0 m2 - na 2. posch. (III. NP)
m.č. 309 o podlahovej ploche 34,1 m2 - na 2. posch. (III. NP)

Min. cenová ponuka pri jednotlivých miestností: 19,00 EUR/m2/rok + režijné náklady
Účel využitia: kancelárske priestory alt. iné
Doba prenájmu: od septembra 2019 na 3 roky s opciou na ďalšie obdobie
Kritériá na rozhodnutie: 1. účel využitia, 2. cenová ponuka

Podmienky súťaže

1. Súťaž sa začína dňa 26. júla 2019 jej uverejnením na verejnej tabuli mesta, na internetovej stránke www.filakovo.sk a v mesačníku Fiľakovské zvesti.
2. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú žiadne záväzky voči Mestu Fiľakovo a ani organizáciam zriadeným mestom.
3. Návrh na cenovú ponuku je potrebný zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo doručiť osobne do podateľne úradu najneskôr v termíne 26. augusta 2019 (pondelok) do 15:30 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS - prenájom NP - neotvárať“.
4. Otváranie obálok komisiou menovanou mestským zastupiteľstvom sa uskutoční 27. augusta 2019 o 14:00 hod. v miestnosti č. 106 v budove mestského úradu, na ktoré sú týmto uchádzači pozvaní.
5. V návrhu musí byť uvedené : meno/názov, adresa/sídlo uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutá cena. Návrh musí byť uchádzačom  podpísaný.
6. Za úspešného uchádzača tejto verejnej obchodnej súťaže bude vyhlásený ten, ktorý dodrží vyhlásený účel využitia nebytových priestorov a ponúkne najvyššiu cenu. Výsledok OVS podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy kedykoľvek počas priebehu súťaže ako aj súťaž zrušiť.
8. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
9. V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov je potrebné si túto dohodnúť na oddelení ekonomiky a mestského majetku Mestského úradu Fiľakovo u kontaktnej osobe: Ing. Zoltán Varga, kanc. č. 12 (prízemie), tel.č.: 0915264290 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vo Fiľakove dňa 26.07.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok