Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj mestských pozemkov podľa nasledovných podmienok:

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:
Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01  Fiľakovo
IČO: 00 316 075
Zastúpené: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:
2.1 Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú pozemky vedené na LV 2272 ako parc. CKN č. 3472/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 874 m2 a parc. CKN č. 3472/30 zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 28 m2,  kat. územie: Fiľakovo, evidované Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom (ďalej ako „nehnuteľnosť“ alebo „predmet obchodnej verejnej súťaže“).
2.2 Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie predstavovať sumu nižšiu ako cena stanovená znaleckým posudkom, t.j. 18,39 EUR/m2.

3. Lehota na predloženie návrhu:
3.1 Súťaž sa začína dňa 21.06.2019 jej uverejnením na verejnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta Fiľakovo.
3.2 Uzávierka na predkladanie ponúk je 22.07.2019 o 10:00 hod.

4. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje účastníka súťaže: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, podpis,
b) predmet žiadosti o kúpu, ktorým sa rozumie predmet obchodnej verejnej súťaže,
c) návrh kúpnej ceny za celý predmet obchodnej verejnej súťaže, pričom ponúkaná kúpna cena nesmie predstavovať sumu nižšiu ako 18,39 EUR/m2.  
d) záväzok účastníka súťaže uhradiť kúpnu cenu tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa, najneskôr do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 7 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
e) vyhlásenie účastníka súťaže, že v prípade, ak neuhradí v lehote dohodnutej v písm. d) tohto bodu (t. j. do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami) kúpnu cenu, má sa za to, že vyhlasovateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť,
f) záväzok účastníka súťaže uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
g) súhlas účastníka súťaže so súťažnými podmienkami.

5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:
5.1 Účastník súťaže môže byť len fyzická osoba, musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov a môže predložiť iba jeden súťažný návrh na odkúpenie ponúkaných nehnuteľností.
5.2 Súťažný návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu a musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.
5.3 Predložený návrh nie je možné odvolať, meniť, dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov (uzávierky).
5.4 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.
5.5 Súťažný návrh musí byť doručený na Mestský úrad Fiľakovo, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy s označením: „Obchodná verejná súťaž na predaj majetku - NEOTVÁRAŤ“, v termíne určenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
5.6 Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia menovaná mestským zastupiteľstvom.
5.7 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.
5.8 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.
5.9 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu.
5.10 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam výlučne len s víťazom súťaže. V prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
5.11 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak tento je alebo bol v minulosti dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť.

6. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:
Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.

7. Oboznámenie sa s predmetom ponuky:
Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže je možné uskutočniť po predchádzajúcej dohode s vyhlasovateľom súťaže, najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov. Kontakt v prípade záujmu o obhliadku p. Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia EaMM, tel.: 047/4381001, 0915264290, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vo Fiľakove, dňa 21.06.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Obchodná verejná súťaž [PDF, 166 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.