Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Uznesení MsZ č. 38 až 40 zo dňa 21.05.2019 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.

A/ V novostavbe tržnice na ul. Trhovej priestory určené na prenájom:

m. č. 1.04 o ploche 13,08 m2 - predpokladaný účel využitia: občerstvenie (gofry, palacinkáreň a pod.) alternatívne kvetinárstvo
m. č. 1.05 o ploche 13,08 m2 - predpokladaný účel využitia: predajňa chleba a pečiva
m. č. 1.06 a 1.07 o celkovej ploche 25,25 m2 - predpokladaný účel využitia: rýchle občerstvenie-bufet
- minimálna cenová ponuka pri jednotlivých nebytových priestorov: 10,00 EUR/m2/mes. + režijné náklady
- doba prenájmu: od júla 2019 na 2 roky s opciou na ďalšie obdobie
- kritériá na rozhodnutie: 1. účel využitia, 2. cenová ponuka
Pozn.: miestnosti určené na prenájom nie sú zariadené!

B/ V budove MsKS na Nám. Slobody priestory určené na prenájom:

prízemie:
m. č. 1.36-1.42 o celkovej ploche 60,10 m2 - predpokladaný účel využitia: televízne štúdio, návrh min. ceny nájomného: 70,00 EUR/mesiac + réžia
m. č. 1.44-1.48 o celkovej ploche 57,80 m2 - predpokladaný účel využitia: bufet, návrh min. ceny nájomného: 210,00 EUR/mesiac + réžia
2. poschodie :
m. č. 3.22 o ploche 19,73 m2 - predpokladaný účel využitia: kancelárske priestory, návrh min. ceny nájomného: 45,50 EUR/mesiac + réžia
m. č. 3.13 o ploche 31,90 m2 - predpokladaný účel využitia: kancelárske priestory
m. č. 3.11-3.12 o celkovej ploche 30,77 m2 - predpokladaný účel využitia: kancelárske priestory, návrh min. ceny nájomného: 70,00 EUR/mesiac + réžia
m. č. 3.07-3.08 o celkovej ploche 23,51 m2 - predpokladaný účel využitia: kancelárske priestory, návrh min. ceny nájomného: 52,50 EUR/mesiac + réžia
- doba prenájmu: od júla 2019 na 2 roky s opciou na ďalšie obdobie
- kritériá na rozhodnutie: 1. účel využitia, 2. cenová ponuka
Pozn.: miestnosti určené na prenájom nie sú zariadené!

C/ V budove podnikateľského inkubátora ul. Biskupickej priestory určené na prenájom:

m. č. 305 o podlahovej ploche 20,2 m2 - na 2. posch. (III. NP)
m. č. 306 o podlahovej ploche 14,1 m2 - na 2. posch. (III. NP)
- min. cenová ponuka pri jednotlivých miestností : 19,00 EUR/m2/rok + režijné náklady
- účel využitia: kancelárske priestory alt. iné
- doba prenájmu: od júla 2019 na 3 roky s opciou na ďalšie obdobie
- kritériá na rozhodnutie: 1. účel využitia, 2. cenová ponuka

Podmienky súťaže

1. Súťaž sa začína dňa 22. mája 2019 jej uverejnením na verejnej tabuli mesta, na internetovej stránke www.filakovo.sk, v regionálnej tlači MY Novohradské noviny a v mesačníku Fiľakovské zvesti.

2. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú žiadne záväzky voči Mestu Fiľakovo a ani organizáciam zriadeným mestom.

3. Návrh na cenovú ponuku je potrebný zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo doručiť osobne do podateľne úradu najneskôr v termíne 17. júna 2019 (pondelok) do 15:30 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS - prenájom NP - neotvárať“.

4. Otváranie obálok komisiou menovanou mestským zastupiteľstvom sa uskutoční 18. marca 2019 o 14:00 hod. v miestnosti č. 106 v budove mestského úradu, na ktoré sú týmto uchádzači pozvaní.

5. V návrhu musí byť uvedené: meno/názov, adresa/sídlo uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutá cena. Návrh musí byť uchádzačom podpísaný.

6. Za úspešného uchádzača tejto verejnej obchodnej súťaže bude vyhlásený ten, ktorý dodrží vyhlásený účel využitia nebytových priestorov a ponúkne najvyššiu cenu. Výsledok OVS bude schválený Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove dňa 20. júna 2019.

7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy kedykoľvek počas priebehu súťaže ako aj súťaž zrušiť.

8. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

9. V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov je potrebné si túto dohodnúť na oddelení ekonomiky a mestského majetku Mestského úradu Fiľakovo u kontaktnej osobe: Ing. Zoltán Varga, kanc. č. 12 (prízemie), tel. č.: 0915264290 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vo Fiľakove dňa 22.05.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.