Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov najmä na kancelárske účely v budove Podnikateľského inkubátora súp. č. 1216 na Biskupickej ul. č. 4 vo Fiľakove.

Predmet nájmu:

 • a) nebytový priestor č. 305 na III. NP o podlahovej ploche 20,2 m2
 • b) nebytový priestor č. 306 na III. NP o podlahovej ploche 14,1 m2

Minimálna výška nájomného: 19,00 EUR/m2 za rok

Doba prenájmu: od 1. marca 2019 na 3 roky

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Súťaž sa začína dňa 1. februára 2019 jej uverejnením na verejnej tabuli mesta a na internetovej stránke www.filakovo.sk.
 2. Uvedená minimálna výška nájomného za prenájom nebytových priestorov je bez služieb. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie, voda a pod.) podľa spotreby sú účtované osobitne a hradí ich nájomca.
 3. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú žiadne záväzky voči Mestu Fiľakovo a ani organizáciám zriadeným mestom.
 4. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo doručiť osobne do podateľne úradu najneskôr v termíne 25. februára 2019 (pondelok) do 11,00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS - prenájom priestorov - neotvárať“.
 5. Otváranie obálok komisiou menovanou primátorom mesta sa uskutoční 25. februára 2019 o 14,00 hod. v miestnosti č. 106 v budove mestského úradu, na ktoré sú týmto uchádzači pozvaní. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 3 dní od vyhodnotenia súťaže.
 6. V návrhu musí byť uvedené: meno/názov, adresa/sídlo uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), označenie nebytového priestoru (uviesť o ktorý nebytový priestor má uchádzač záujem), účel nájmu, ponúknutá cena. Návrh musí byť uchádzačom podpísaný.
 7. Za úspešného uchádzača tejto verejnej obchodnej súťaže bude vyhlásený ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu a jeho návrh bude schválený primátorom mesta. Po udelení súhlasu primátorom mesta bude s úspešným uchádzačom uzatvorená nájomná zmluva s účinnosťou od 1.3.2019.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy kedykoľvek počas priebehu súťaže ako aj súťaž zrušiť do lehoty na predkladanie návrhov.
 9. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 10. V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov je potrebné si túto dohodnúť na oddelení ekonomiky a mestského majetku Mestského úradu Fiľakovo u kontaktnej osobe: Ing. Zoltán Varga, kanc.č. 12 (prízemie), tel.č.: 0915264290 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vo Fiľakove dňa 31.01.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.