Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 26. februára 2013 (utorok) 13.00 hod. do zasadacej siene Mestského úradu vo Fiľakove s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Prejednanie protestu prokurátora
 4. Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ
  predkladá: zástupca primátora mesta
 5. Interpelácie poslancov
 6. Správa o činnosti MsP za IV. Q 2012
  predkladá: náčelník MsP
 7. Návrh na zmenu VZN mesta o sociálnych službách ...
  predkladá: vedúci oddelenia vnútornej správy
 8. Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2012
  predkladá: vedúci oddelenia ekonomiky a MM
 9. Majetkovoprávne záležitosti mesta
  predkladá: vedúci oddelenia ekonomiky a MM
 10. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
  predkladá: prednostka MsÚ
 11. Aktualizácia Územného plánu zóny - Fiľakovo centrum - Zmeny a doplnky 2013 a aktualizácia Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmena a doplnok č. 6
  predkladá: vedúca referátu stratégie rozvoja
 12. Návrh VZN Mesta Fiľakovo, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
  predkladá: prednostka MsÚ
 13. Návrh VZM mesta o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
  predkladá: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu
 14. Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta
  predkladá: hlavný kontrolór mesta
 15. Aktuálne záležitosti mesta
 16. Schválenie návrhu uznesenia
 17. Záver

Vzhľadom na prerokúvané body programu je Vaša účasť na rokovaní nutná! Prípadná ušlá mzda Vám bude po predložení dokladov Vašim zamestnávateľom refundovaná.

Vo Fiľakove, 18. februára 2013

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta Fiľakovo

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.