Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s., Žilina ako Budúcim kupujúcim a Mestom Fiľakovo ako Budúcim predávajúcim.

Predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je budúci prevod časti mestského pozemku zapísaného na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo ako parc. EKN č. 2331 zastavaná plocha a nádvorie o ploche cca. 20 m2 (presná výmera bude určené geom. plánom) v podiele 1/1 do vlastníctva Budúceho kupujúceho z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 1,00 EUR bez DPH.

Dôvodom hodného zreteľa je verejný záujem, pretože nové elektroenergetické zariadenie umiestnené na dotknutom mestskom pozemku bude slúžiť na elektrické pripojenie priemyselnej zóny vo výstavbe „Brownfield“ na súčasnú elektrickú sieť.

Zámer na budúci prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Stredoslovenská distribučná a.s. [PDF, 526 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.