Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 19. septembra (štvrtok) o 13.00 hod. do zasadacej siene Mestského úradu vo Fiľakove s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ
  predkladá: zástupca primátora mesta
 4. Interpelácie poslancov
 5. Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta k 30.06.2013 a návrh na úpravu rozpočtu mesta
  predkladajú: vedúca referátu ekonomiky, riaditelia PO a RO, prednostka MsÚ
 6. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2013
  predkladá: náčelník MsP
 7. Návrh VZN mesta Fiľakovo o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby do orgánov samosprávneho kraja
  predkladá: prednostka MsÚ
 8. Informačná správa o prevode vlastníctva bytov - stav od poslednej informácie predkladanej MZ v roku 2012
  predkladá: vedúci odd. EaMM
 9. Majetkovoprávne záležitosti mesta
  predkladá: vedúci odd. EaMM
 10. Aktuálne záležitosti mesta
 11. Schválenie návrhu uznesení
 12. Záver

Vzhľadom na prerokúvané body programu je Vaša účasť na rokovaní nutná! Prípadná ušlá mzda Vám bude po predložení dokladov Vašim zamestnávateľom refundovaná.

Vo Fiľakove, 13. septembra 2013

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta Fiľakovo

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.