Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo, zastúpené primátorom v zmysle § 65 g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť, že dňa 28.06.2021 mu bolo doručené Zariadenie na úpravu a zhodnotenie odpadov - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania (8132/2021-6.6/pb 33715/2021 33716/2021-int.) Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Zámer činnosti - „Zariadenie na úpravu a zhodnotenie odpadov“ pre navrhovateľa Kalamár s.r.o., Partizánska 2996, 962 05 Hriňová, IČO: 46 627 006.

V zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutá obec Mesto Fiľakovo informáciu o predmetnom zámere zverejnilo na svojom webovom sídle www.filakovo.sk a na úradnej tabuli mesta. Zámer v celom rozsahu je verejnosti prístupné na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-upravu-zhodnotenie-odpadov a k nahliadnutiu na Mestskom úrade, Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja, Referát životného prostredia a investícií, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, kancelária č. 9 na prízemí. v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky alebo do zverejnenia oznámenia obcou podľa § 65 g ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.