Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

A/ TEMATICKÉ A PRAVIDELNÉ KONTROLY

 1. Kontrola odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva, členov Mestskej rady, členov komisií Mestského zastupiteľstva a zástupcu primátora mesta Fiľakovo
 2. Kontrola dodržiavania zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v podmienkach rozpočtovej organizácii Základná škola Farská lúka
 3. Kontrola tvorby a využitia sociálneho fondu v príspevkových organizáciách mesta Fiľakovo – HMF, MsKS
 4. Kontrola používania pečiatok a dodržiavania podpisového poriadku na MsÚ
 5. Kontrola plnenia opatrení – VPS
 6. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

B/ OSTATNÉ KONTROLY

 1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove
 2. Kontroly vykonávané na základe podnetu mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta, ak vec neznesie odklad
 3. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

C/ STANOVISKÁ A INÁ ČINNOSŤ

 1. Spracovanie stanoviska HK k návrhu rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2022 - 2024
 2. Spracovanie stanoviska HK pri prípadnom prijatí návratných zdrojov financovania mestom
 3. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy
 4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
 5. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení a Zásadami podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v meste Fiľakovo

Ing. Judita Mihályová
hlavná kontrolórka mesta

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok