Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom majetku mesta Fiľakovo pre nájomcu Nezábudka a.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je areál „Zariadenia sociálnych služieb vo Fiľakove“ na ul. Záhradníckej a to nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo ako pozemky : parc. CKN č. 2252/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3733 m2, parc. C KN č. 2254/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 302 m2, parc. CKN č. 2254/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 605 m2 a stavby : Domov dôchodcov súp.č. 1987 na parc. C KN č. 2254/7 a Domov dôchodcov časť B súp.č. 1987 na parc. C KN č. 2254/1 za symbolické mesačné nájomné 1,00 EUR od 1. júla 2021 na dobu neurčitú v zmysle §9a ods. 9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v záujme zabezpečiť kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb nájomcom pre klientov regiónu Fiľakova a jeho okolia.

Zámer na prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa [PDF, 124 kB]