Mesto Fiľakovo ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) a § 31 citovaného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie Návrhu Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 14 ktoré sa uskutoční v čase od 25.5.2021 do 30.6.2021.

Návrh ÚPN mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 14 je uložený v tlačenej podobe na Mestskom úrade vo Fiľakove (referát stratégie a rozvoja mesta). V elektronickej podobe sa dokument nachádza na webovom sídle https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/strategicke-dokumenty/uzemny-plan-mesta, prípadne je možné si ho vyžiadať na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Záujemcovia môžu do Návrhu ÚPN mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 14 nahliadnuť a dať k nemu svoje návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 30.6.2021 do podateľne Mestského úradu vo Fiľakove.

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Verejný oznam - Návrh Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 14 [PDF, 39 kB]