Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo [PDF, 366 kB]