Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav [PDF, 190 kB]