Návrh VZN Mesta Fiľakovo č. 3/2018 o dani z nehnuteľnosti [PDF, 171 kB]

Návrh VZN Mesta Fiľakovo č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [PDF, 180 kB]