Krízový plán pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) v komunitnom centre [PDF, 54 kB]

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo [PDF, 226 kB]
(účinnosť od: 01.01.2020)

Program odpadového hospodárstva mesta Fiľakovo do roku 2020 [PDF, 3,54 MB]

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo - Programovacie obdobie 2018 - 2022 [PDF, 3,1 MB]

Program rozvoja bývania mesta Fiľakovo na roky 2017 - 2023 [PDF, 2,06 MB]

Program rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015 - 2023 [PDF, 2,91 MB]

Akčný plán - Rozvojové aktivity na území Mesta Fiľakovo [PDF, 90 kB]

Štúdie spoločenského a hospodárskeho rozvoja mesta - Analýza súčasného stavu [PDF, 1,87 MB]

Štúdie prípravy operatívnych plánov na základe existujúcej koncepcie mesta [PDF, 903 kB]

Prieskum a zosúladenie existujúcich projektových zámerov a štúdií uskutočniteľnosti [PDF, 1,7 MB]

Marketingová štúdia na rozvoj cestovného ruchu v regióne [PDF, 760 kB]

Program rozvoja turizmu [PDF, 1,21 MB]
Fülek Város Turisztikai fejlesztési programja [PDF, 1,21 MB]