Krízový plán pri predchádzaní šírenia ochorenia COVID-19 pre Mestský úrad Fiľakovo Mestskú políciu Fiľakovo a kancelárie Terénnej sociálnej práce [PDF, 228 kB]


Krízový plán pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) v komunitnom centre [PDF, 54 kB]


Zásady hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo [PDF, 226 kB]
(účinnosť od: 01.01.2020)


Program odpadového hospodárstva mesta Fiľakovo do roku 2020 [PDF, 3,54 MB]


Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo - Programovacie obdobie 2018 - 2022 [PDF, 3,1 MB]


Program rozvoja bývania mesta Fiľakovo na roky 2017 - 2023 [PDF, 2,06 MB]


Program rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015 - 2023 [PDF, 2,91 MB]


Akčný plán - Rozvojové aktivity na území Mesta Fiľakovo [PDF, 90 kB]


Štúdie spoločenského a hospodárskeho rozvoja mesta - Analýza súčasného stavu [PDF, 1,87 MB]


Štúdie prípravy operatívnych plánov na základe existujúcej koncepcie mesta [PDF, 903 kB]


Prieskum a zosúladenie existujúcich projektových zámerov a štúdií uskutočniteľnosti [PDF, 1,7 MB]


Marketingová štúdia na rozvoj cestovného ruchu v regióne [PDF, 760 kB]


Program rozvoja turizmu [PDF, 1,21 MB]
Fülek Város Turisztikai fejlesztési programja [PDF, 1,21 MB]