Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Informácia o postupe obstarávania nového územného plánu mesta Fiľakovo

Mesto Fiľakovo obstaráva nový územný plán s cieľom získať územnoplánovací dokument, ktorý komplexne rieši územný rozvoj celého katastrálneho územia mesta a po schválení sa stane záväzným dokumentom pre mesto, obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie plánovaných zámerov územného rozvoja. Povinnosť mať aktuálny a platný územný plán vyplýva z § 11 ods. 2 stavebného zákona, ktorý stanovuje mať územný plán obci s počtom obyvateľov nad 2 000.

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadania územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Územný plán obsahuje a poskytuje dôležité informácie pre všetkých aktérov investične vstupujúcich do územia. Týmito aktérmi sú prevažne individuálni stavebníci a súkromný sektor, avšak napríklad v oblasti dopravnej infraštruktúry je najvýznamnejším investorom regionálna samospráva a štát.

Územný plán je tiež podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy a poskytuje isté záruky pre investičné činnosti. Z dôvodu požiadavky efektívneho využitia zdrojov býva možnosť získania dotácií a grantov podmieňovaná existenciou územného plánu a hlavne obsiahnutím daných zámerov v ňom. Táto podmienka sa uplatňuje najmä v prípade fondov EÚ, vývoj však smeruje k tomu, že v budúcnosti sa bude vzťahovať aj na príspevky zo štátneho rozpočtu.

Územný plán priťahuje súkromné investície, a teda aj vo vzťahu k potenciálnym investorom je spracovaný územný plán signálom, že to samospráva to so svojím rozvojom „myslí vážne“. Navyše, investičný vstup do územia s jasne stanovenými pravidlami, ktoré môže garantovať len územný plán, sa spája s omnoho menším rizikom.

Bez územného plánu je rozvoj nekoncepčný a zložitý. Rozvoj prakticky nie je možný, a to nielen v rámci regiónov, ale hlavne v mestách a vo väčších obciach, ktorým spracovanie územného plánu nariaďuje zákon. Nahrádzanie plánu územným rozhodovaním je administratívne náročné a už vôbec nemožno pri použití tohto postupu hovoriť o koncepčnom a efektívnom využívaní územia. Takto sa ľahko môže stať, že pozemky v atraktívnej polohe sa krátkozrakým rozhodnutím využijú na nevhodné účely a stavby, ktoré budú hyzdiť prostredie alebo brániť ďalšiemu rozvoju.

Doteraz realizované etapy obstarania územného plánu mesta Fiľakovo

Výber  dodávateľov
Mesto v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní realizovalo výber dodávateľov pre spracovanie a obstaranie územného plánu:

 • odborne spôsobilá osoba (OSO) na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) v súlade s § 2a stavebného zákona: Ing. Martina Kukučková, Venevská 767/6, 990 01 Veľký Krtíš, reg. číslo OSO: 454
  - Realizácia: 03/2022
 • odborne spôsobilá osoba (OSO) na spracovanie územného plánu (ÚPN), ktorou je architekt - urbanista: Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Kollárova 5428/22, Poprad
  - Realizácia: 10/2022

Prípravné práce
V tejto etape obce v spolupráci s osobou s odbornou spôsobilosťou oslovila všetky dotknuté orgány, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj  a verejnosť o zaslanie podkladov do nového územného plánu obce.
Táto etapa sa verejne neprerokováva s verejnosťou a dotknutými orgánmi.

 • Realizácia: 21.11.2022 - 31.01.2023, oslovených bolo 74 subjektov, doručených bolo 41 stanovísk

Kontrolný deň na prípravné práce za účasti OSO na obstarávanie ÚPD, OSO na spracovanie ÚPN, odborní zamestnanci z MsÚ Fiľakovo, oddelenia výstavby, ŽP a SR:
relizácia 24.02.2023

Najbližšie plánované aktivity

 • Pracovné stretnutie s verejnosťou s cieľom zapojiť občanov do prípravy územného plánu.
  - Predpokladaný termín: apríl - máj 2023
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.