Prevod nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestoroch a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ktoré mesto previedlo do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci.

Informačné správy o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov