Poskytnuté informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Smernice primátora mesta Fiľakovo zo dňa 31.01.2011.

Rok 2018

Právny titul : Kúpna zmluva č. 01/2018/OEaMM zo dňa 20.09.2018
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 3815/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 23.10.2018
Nadobúdateľ: Norlek, s.r.o., Parková 2363/5, Lučenec, IČO 46572554

Právny titul: Kúpna zmluva č. 02/2018/OEaMM zo dňa 20.09.2018
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 881/1 - záhrady o výmere 104 m2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 26.10.2018
Nadobúdateľ: Ing. Dósa Attila a manž. Mgr. Dósová Alica, 1. mája 712/44, Fiľakovo

Rok 2017

Právny titul: Kúpna zmluva č. 02/2017/OEaMM zo dňa 28.03.2017
Označenie nehnuteľnosti :
pozemky parc. C KN č. 3620/33 - trvalé trávne porasty o výmere 297, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 15.06.2017
Nadobúdateľ: Csík Jozef, Československej armády 892/42, Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 04/2017/OEaMM zo dňa 30.06.2017
Označenie nehnuteľnosti:
pozemky parc. C KN č. 3620/44 - trvalé trávne porasty o výmere 24 m2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 06.09.2017
Nadobúdateľ: Občianske združenie Pivničný rad Fiľakovo, IČO 50190601, Železničná 3b, Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 05/2017/OEaMM a Dohoda o zriadení vecného bremena zo dňa 29.09.2017
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 2829/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 11/2017
Nadobúdateľ: Ing. Balog Alexander, Družstevná 907/16, 986 01 Fiľakovo

Rok 2016

Právny titul: Kúpna zmluva č. 02/2016/OEaMM zo dňa 13.01.2016
Označenie nehnuteľnosti:
pozemky parc. C KN č. 3620/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, parc. C KN č. 3620/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 348 m2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 25.02.2016
Nadobúdateľ: Georgica, s.r.o., IČO 36622800, Hlavná 641/36, Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 03/2016/OEaMM zo dňa 13.01.2016
Označenie nehnuteľnosti:
pozemky parc. C KN č. 3620/35 – trvalé trávne porasty o výmere 59 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 23.03.2016
Nadobúdateľ: Rombai Róbert, Hollého 1214/3, Fiľakovo

Právny titul: Zámenná zmluva č. 01/2016/OEaMM zo dňa 10.03.2016
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. E KN č. 103 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 05.05.2016
Nadobúdateľ: Mesto Fiľakovo, IČO 00316075, Radničná 23, 986 01 Fiľakovo
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 3620/12 – trvalé trávne porasty o výmere 20 m2, podiel 1/1
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 05.05.2016
Nadobúdateľ: Magyar Štefan, Parková 1548/21, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 04/2016/OEaMM zo dňa 22.04.2016
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 2008/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 18.05.2016
Nadobúdateľ:
Ján Trelák, Hviezdoslavova 1401/33, 986 01 Fiľakovo – podiel 1/3
Alena Tóthová, Fučíkova 304/5, 986 01 Biskupice – podiel 1/3
Zsolt Elek, Malocintorínska 1157/16, 986 01 Fiľakovo – podiel 1/3

Rok 2015

Právny titul: Kúpna zmluva č. 07/2014/OEaMM zo dňa 22.12.2014
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 14 na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1214 na ul. Hollého,  číslo vchodu 1, katastrálne územie Fiľakovo - podiel 1/1
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 19.01.2015
Nadobúdateľ: Ervin Šišák, 925 21 Sládkovičovo, Nový Dvor 1069/18

Právny titul: Kúpna zmluva č. 01/2015/OEaMM zo dňa 26.02.2015
Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. C KN č. 2329 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 07.04.2015
Nadobúdateľ: Jozef Lavička, Jilemnického 486/30, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 06/2014/OEaMM zo dňa 26.11.2014
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 1414/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
pozemok parc. C KN č. 1414/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 26.06.2015
Nadobúdateľ: Nyári Gabriel, Partizánska 1332/46, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 04/2015/OEaMM zo dňa 20.11.2015
Označenie nehnuteľnosti: byt č. 33 na 1. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1714 na Farskej lúk, číslo vchodu 34, katastrálne územie Fiľakovo - podiel 1/1
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 14.12.2015
Nadobúdateľ: Róbert Pivka a manž. Silvia Pivková, Partizánska 1312/6, 986 01 Fiľakovo

Rok 2014

Právny titul: Kúpna zmluva č. 02/2014 zo dňa 20.02.2014
Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. C KN č. 2479/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2, podiel 1/1, stavba súp.č. 2093 - verejné hygienické zariadenie na parc. CKN č. 2479/1, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 08.10.2014
Nadobúdateľ: Ľubomír Krpeľan, Farská lúka 1609/74, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 03/2014/OEaMM zo dňa 11.04.2014
Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. C KN č. 1023 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 07.05.2014
Nadobúdateľ: Štefan Mag, 1. mája 729/3, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva zo dňa 24.03.2014 resp. 31.03.2014
Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. C KN č. 1893/34 - ostatné plochy o výmere 2400 m2, podiel 1/1, kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 15.07.2014
Nadobúdateľ: ARDIS, a.s., Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36056189

Právny titul: Kúpna zmluva č. 06/2014/OEaMM zo dňa 26.11.2014
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 1414/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, podiel 1/1
pozemok parc. C KN č. 1414/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, podiel 1/1
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva:
Nadobúdateľ: Gabriel Nyári, Partizánska 1332/46, 986 01 Fiľakovo

Rok 2013

Právny titul: Kúpna zmluva č. 01/2013 zo dňa 03.01.2013
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 1136/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 13.02.2013
Nadobúdateľ: FILLECK s.r.o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo, IČO 36022926

Právny titul: Kúpna zmluva č. 02/2013/OEaMM zo dňa 06.02.2013
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 3857/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 08.04.2013
Nadobúdateľ: Ing. Attila Danko a manželka Kristína Danková, Holubičia 38, 940 77 Nové Zámky

Právny titul: Kúpna zmluva č. 04/2013/OEaMM zo dňa 28.06.2013
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 991/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, podiel 1/1,
pozemok parc. C KN č. 992/2 - záhrady o výmere 76 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 31.07.2013
Nadobúdateľ: Pavel Botoš a manželka Viola Botošová, Čsl. armády 898/56, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 05/2013/OEaMM zo dňa 08.07.2013
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 1212/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2,
pozemok parc. C KN č. 1212/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2,
pozemok parc. C KN č. 1212/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 30.09.2013
Nadobúdateľ:
1. ARON, spol. s r.o., Poľná 5, 986 01 Biskupice, IČO 36048810 - podiel 1/4,
2. Balázs Vojtech a manž. Balázsová Csilla, Kalinčiakova 31, 986 01 Fiľakovo - podiel 1/4,
3. Kovács Ladislav a manž. Kovácsová Gabriela, SNP č.5, 986 01 Fiľakovo - podiel 1/4,
4. Šimon Ervín, Jánošíkova 1572/35, 986 01 Fiľakovo - podiel 1/4.

Právny titul: Kúpna zmluva č. 06/2013/OEaMM zo dňa 26.11.2013
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 2454/8 - ostatné plochy o výmere 34 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 18.12.2013
Nadobúdateľ: Nagy Csaba, Sládkovičova 1, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 07/2013/OEaMM zo dňa 26.11.2013
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 2454/7 - ostatné plochy o výmere 30 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 08.01.2014
Nadobúdateľ: Kelemen Ľudovít, 985 32 Panické Dravce č. 10, prechodne Sládkovičova 1, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 08/2013/OEaMM zo dňa 26.11.2013
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 2454/6 - ostatné plochy o výmere 25 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 18.12.2013
Nadobúdateľ: Marian Albert, Sládkovičova 2, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 09/2013/OEaMM zo dňa 26.11.2013
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 2454/5 - ostatné plochy o výmere 33 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 18.12.2013
Nadobúdateľ: Ondrej Mács, Sládkovičova 3, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 10/2013/OEaMM zo dňa 26.11.2013
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 2454/4 - ostatné plochy o výmere 30 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 18.12.2013
Nadobúdateľ: Ľudovít Rozgonyi, 1. Mája č. 1, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 11/2013/OEaMM zo dňa 11.12.2013
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 3857/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 13.01.2014
Nadobúdateľ: Edita Szabová, Boženy Němcovej 1638/11, 986 01 Fiľakovo

Rok 2012

Právny titul: Kúpna zmluva č. 01/2012/OEaMM zo dňa 06.06.2012
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. E KN č. 918/56 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 06.08.2012
Nadobúdateľ: Telek Csaba, 986 01 Fiľakovské Kováče č. 63

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 15.06.2012
Označenie nehnuteľnosti :
pozemok parc. C KN č. 2248/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 06.08.2012
Nadobúdateľ: Dometic Slovakia s.r.o., Tehelná 8, 986 01 Fiľakovo, IČO 31617298

Právny titul: Kúpna zmluva č. 02/2012/OEaMM zo dňa 25.07.2012
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 2483/17 - ostatné plochy o výmere 607 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 10.12.2012
Nadobúdateľ: MUDr. Norbert Kristián, Kalajova 1615/12, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 03/2012/OEaMM zo dňa 23.10.2012 resp. 12.11.2012
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 2509/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3036 m2, podiel 1/1,
pozemok parc. C KN č. 2509/3 - ostatné plochy o výmere 129 m2, podiel 1/1,
pozemok parc. C KN č. 2509/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, podiel 1/1,
pozemok parc. C KN č. 2509/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, podiel 1/1,
pozemok parc. C KN č. 2509/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, podiel 1/1,
pozemok parc. C KN č. 2512 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 279 m2, podiel 1/1,
pozemok parc. C KN č. 2513 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 850 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 05.12.2012
Nadobúdateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Mikušovská 17, 984 01 Lučenec, IČO 36054259

Právny titul: Kúpna zmluva č. 04/2012/OEaMM zo dňa 19.11.2012
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 3546/638 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 875 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 11.12.2012
Nadobúdateľ: CUPI TRANS, s.r.o., Tajovského 7, 986 01 Fiľakovo, IČO 36693103

Rok 2011

Právny titul: Kúpna zmluva zo dňa 01.03.2011
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 3684/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 23.03.2011
Nadobúdateľ: Atila Ander, Kukučínova 824/11, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. 02/2011/OSMMDaP zo dňa 17.05.2011 resp. 23.05.2011
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 2943/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 811 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 28.06.2011
Nadobúdateľ: M-MARKET, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO 36027146

Právny titul: Kúpna zmluva č. 03/2011/OSMMDaP zo dňa 25.05.2011
Označenie nehnuteľnosti :
pozemok parc. C KN č. 3230/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2, podiel 1/1,
pozemok parc. C KN č. 3230/6 – ostatné plochy o výmere 560 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 04.07.2011
Nadobúdateľ: Michal Golian, Odborárska 18, 986 01 Fiľakovo

Právny titul: Kúpna zmluva č. zo dňa 22.11.2011 resp. 28.11.2011
Označenie nehnuteľnosti:
pozemok parc. C KN č. 3865/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 779 m2, podiel 1/1,
pozemok parc. C KN č. 3865/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2, podiel 1/1,
kat. územie Fiľakovo
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva : 27.01.2014
Nadobúdateľ: ARDIS, a.s., A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36056189