P.č.Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota (cena bez DPH)Dátum zadania zákazky (objednávka, zmluva,..)
1. 24.1.2014 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu: Sprievodná správa, Nakladanie s odpadmi, Tepelnotechnický posudok, Rozpočet / zadanie stavby, BOZP, Architektonicko-stavebné riešenie, Statika, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, Protipožiarna bezpečnosť stavby 15.833,33 € 14.02.2014
2. 26.2.2014 Služobné motorové vozidlo pre mesto Fiľakovo 10.965,00 € 26.03.2014