Mestský úradVýkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta je Mestský úrad, ktorý má sídlo v budove na Radničnej ulici č. 25. Je zložený zo zamestnancov mesta. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Mestský úrad najmä:

  1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
  2. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
  3. vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednostkou mestského úradu je PhDr. Andrea Mágyelová.

V súčasnosti má Mestský úrad vo Fiľakove tieto oddelenia:

Okrem týchto oddelení je mesto Fiľakovo aj sídlom Spoločného obecného úradu, v rámci ktorého vykonáva hospodársko-správne činnosti na úseku školstva a agendu stavebného poriadku. Štatutárnym zástupcom SPOcÚ je primátor mesta Fiľakovo Mgr. Attila Agócs, PhD. a prednostkou SPOcÚ je PhDr. Andrea Mágyelová. V SPOcÚ sú združené okrem Fiľakova tieto obce: Belina, Biskupice, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Holiša, Nitra n/Ipľom, Kalonda, Fiľakovské Kováče, Ratka, Prša, Radzovce, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šávoľ, Šurice, Veľké Dravce.

Mesto má na metodické riadenie škôl zriadený školský úrad, ktorého zamestnancom je PhDr. Peter Fehér.