Smernica pre inventarizáciu majetku a záväzkov Mesta Fiľakovo [PDF, 161 kB]

Pracovný poriadok Mesta Fiľakovo [PDF, 649 kB]

Smernica o cestovných náhradách [PDF, 534 kB]

Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu zamestnávateľa Mesta Fiľakovo [PDF, 420 kB]

Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 05.02.2019 [PDF, 355 kB]

Organizačný poriadok Mestského úradu vo Fiľakove zo dňa 1.2.2017 [PDF, 164 kB]

Cenník služieb Mestského úradu Fiľakovo (s platnosťou od 01.01.2014) [PDF, 25 kb]

Smernica primátora mesta o zásadách pre vysielanie v mestskom rozhlase mesta Fiľakovo [PDF, 368 kb]

Zásady postupu pri vymáhaní nedoplatkov na daniach a poplatkoch v podmienkach samosprávy mesta Fiľakovo [PDF, 242 kb]