Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov mesta zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva a sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo má celkom 15 poslancov. Kompetencie mestského zastupiteľstva upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, najmä v § 11. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak sú predmetom rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva sú upravené v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove.

Dokumenty

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva [PDF, 85 kB]
(účinnosť od 13.02.2015)


Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove, členov mestskej rady a komisií Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove, ostatných členov komisií Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove a sobášiacich a členov Zboru pre občianske záležitosti [PDF, 60 kB]
(účinnosť od 1.3.2016)


Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov [PDF, 488 kB]


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
Tlačivo A, B pre elektronické vypĺňanie [PDF, 2,97 MB]
Tlačivo A, B pre ručné vypĺňanie [PDF, 3,37 MB]


Súvisiace odkazy