Mestské zastupiteľstvo zriadilo Mestskú radu ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán, ktorý plní úlohu podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace, jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta.

Členmi mestskej rady sú poslanci:

Stále komisie mestského zastupiteľstva sú zriadené v počte 9. Sú to poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie (predsedovia komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva):

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva, občanov mesta - odborníkov na príslušnú oblasť. Agendu komisie vedie tajomník komisie, ktorý je zamestnancom mesta.

Obidva orgány mestského zastupiteľstva (mestská rada a komisie) majú svoje práva a povinnosti vymedzené zákonom o obecnom zriadení (§14 a 15) a rokovacími poriadkami týchto orgánov.

Dokumenty

Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Fiľakovo [PDF, 76 kb]

Plány práce orgánu mesta a orgánu mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020 [PDF, 42 kB]

Plány práce orgánu mesta a orgánu mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020 [PDF, 42 kB]

Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2019 [PDF, 41 kB]

Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2019 [PDF, 41 kB]

Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2018 [PDF, 202 kB]

Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2018 [PDF, 41 kB]