Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci „Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“, ktoré sa vzťahuje na celé územie SR. Zo štátneho rozpočtu je na projekt vyčlenených 12 miliónov eur.

Cieľom projektu je podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie, najmä dlhodobo nezamestnaných, bez vzdelania či s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva. Podľa ústredia bude okrem vytvorenia nových pracovných miest prínosom aj zamedzenie znehodnotenia veľkého množstva nevyužitej a nepozbieranej poľnohospodárskej produkcie. Viac informácii k projektu spolu so žiadosťami nájdete v nižšie priložených materiáloch.

Oznámenie a prílohy [PDF, 445 kB]