1. Právo pokojne sa zhromažďovať zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Výkon tohto práva upravuje zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov a slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

2. Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu, ale sú zakázané zhromaždenia v okruhu 50 m od budovy zákonodarných zborov alebo od miest, kde tieto zbory rokujú.

3. Zhromaždenie môže zvolať občan starší ako 18 rokov alebo právnická osoba (musí byť registrovaná na území Slovenskej republiky), alebo skupina osôb.

4. Zhromaždenia usporiadané právnickými osobami prístupných len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným hosťom, zhromaždenia usporiadané cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesie, púte a iné sprievody a zhromaždenia slúžiace na prejavy náboženského vyznania, zhromaždenia konané v obydliach občanov a zhromaždenia menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch nie je potrebné oznamovať (§ 4 ods. 1).

5. Ostatné zhromaždenia je zvolávateľ povinný písomne oznámiť Mestskému úradu vo Fiľakove (ďalej len „MsÚ“), Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, aspoň 5 pracovných dní vopred. Oznámenie o zvolaní zhromaždenia je možné zaslať poštou, ale miestny úrad ho musí prijať aspoň 5 dní vopred, alebo je možné ho podať osobne v úradných hodinách u vedúceho oddelenia vnútornej správy MsÚ (na prízemí).

6. V oznámení musí zvolávateľ uviesť tieto údaje (§ 5 ods. 2):

7. Pri osobnom podávaní, ak oznámenie obsahuje všetky potrebné údaje, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ toto potvrdí uvedením dňa a hodiny, kedy bola oznamovacia povinnosť splnená.

8. Obec zhromaždenie zakáže,

9. O zákaze zhromaždenia obec rozhodne bezodkladne, najneskôr do 3 dní od okamihu, keď dostala platné oznámenie. Rozhodnutie vyvesí na svojej úradnej tabuli a týmto sa považuje rozhodnutie zvolávateľovi za doručené. Z uvedeného vyplýva, že zvolávateľ zhromaždenia je povinný 3 dni sledovať úradnú tabuľu MsÚ, ktorá je umiestnená pred budovou MsÚ a na webovom sídle mesta www.filakovo.sk. Proti rozhodnutiu obce môže zvolávateľ do 15 dní podať opravný prostriedok na súde (§ 11 ods. 1, 2 a 3).

10. Tomu, kto zvoláva alebo usporadúva zhromaždenie bez toho, že by splnil oznamovaciu povinnosť, alebo usporadúva zhromaždenie, ktoré bolo zakázané, alebo závažne poruší inú povinnosť zvolávateľa podľa zákona, môže byť uložená pokuta.