Dokumenty:

Rekapitulácia výberu nájomcov:

Poradovník uchádzačov:

Zápisnice zo zasadnutia Komisie na výber nájomcov, posúdenie žiadostí a zostavenie poradovníka: