Vidí sa vám, že za odpad platíte priveľa? Položili ste si niekedy otázku, za čo vlastne platíte?

Čo je pre občana bezplatné?

Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú a financujú zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.

Pozor, ak je v triedenom zbere viac, ako 35 % nečistôt (to znamená odpadu, ktorý do daného kontajnera či vreca nepatrí), odpad sa už nepovažuje za vytriedený a nakladanie s ním musí uhradiť obec.

Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.

Za čo občan platí?

Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad (čierny kontajner alebo vrece), drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad.

V ročnom poplatku za odpad majú občania od svojej obce zabezpečený kompletný servis 365 dní v roku.

Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach. Najlepším spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch.

Nezabúdajme, že odpadu vieme dať druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh alebo opätovným použitím vecí. A ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych vreciach či kontajneroch.

Plagát - Poplatky za odpad [PDF, 2,25 MB]