Pri príležitosti osláv Dní mesta Fiľakovo a 30. Palóckych dní ako hlavných osláv 775. výročia prvej písomnej zmienky o existencii mesta v auguste 2021 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čestné občianstvo (udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi),

Cena mesta (udeľuje sa za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti; osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí; osobám za zásluhy pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov),

Cena primátora mesta (udeľuje primátor mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta).

Návrhy na udelenie týchto cien môžu predložiť organizácie alebo občania písomne - poštou na adresu MsÚ, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo osobným doručením do podateľne mestského úradu spolu s odôvodnením na udelenie príslušného ocenenia (POZOR! - bez neho návrh akceptovaný nebude!) v termíne najneskôr do 23. júna 2021. Na základe predložených návrhov mestské zastupiteľstvo v prípade ceny mesta a čestného občianstva rozhodne o ich udelení. O udelení ceny primátora rozhodne primátor mesta.