Mesto Fiľakovo vyzýva všetkých dlžníkov mesta z titulu dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a miestneho poplatku za komunálne odpady, ktorí si ešte nesplnili svoju platobnú povinnosť voči správcovi dane a poplatku za rok 2020, resp. predchádzajúce obdobie, aby tak urobili v čo najkratšej lehote, pretože mesto pristúpi k ich vymáhaniu prostredníctvom daňového exekučného konania. V rámci daňového exekučného konania môže príslušný policajný orgán zadržať vodičský preukaz dlžníka až na dobu celého splatenia jeho záväzku.

Okrem toho mená všetkých dlžníkov budú publikované v marci 2021 na „Zozname daňových dlžníkov k 31.12.2020“.

Možnosť uhradenia nedoplatkov je zaistená v úradných hodinách v klientskom centre mestského úradu denne od 7.30 hod. do 16.00 hod, v piatok od 7.30 hod. do 13.30 hod.