Menu
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
 • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
 • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
 • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
 • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
 • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Klientske centrum MsÚ
Pondelok - Piatok:
8.00 - 11.00

V súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 42/2018 zo dňa 13.12.2018 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo na deň 28.02.2019.

Podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Náležitosti podanej prihlášky:

 • písomná prihláška,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • overená kópia dokladu o vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní mestského zastupiteľstva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra: 1 úväzok = 37,5 hod. / týždeň.

Podmienky predloženia prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať alebo doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr 13.2.2019 do 15:00 hod. v uzatvorenej obálke v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade vo Fiľakove, Radničná 25, na 1. poschodí, č. dverí 101 (osobne) alebo na adresu: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01  Fiľakovo (poštou). Obálka musí byť označená heslom „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA FIĽAKOVO – NEOTVÁRAŤ!“

Prihláška musí byť 13.2.2019 zaregistrovaná v registratúre Mestského úradu vo Fiľakove.

Všeobecné podmienky:

 • Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na funkčné obdobie 6 rokov.
 • Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta
 • Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
 • Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, primátora, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto, iného zamestnanca obce a podľa osobitného zákona (napr. zákon č 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry)
 • Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom 1. marca 2019.
 • Každý kandidát má právo v deň konania voľby na vystúpenie - prezentáciu na zasadnutí mestského zastupiteľstva v časovom limite 5 minút. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí.

Úplnosť predložených prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra vyhodnotí mestská rada 14.02.2019. Na voľbu hlavného kontrolóra dňa 28.02.2019 postúpia len prihlášky kandidátov, ktorí budú spĺňať všetky stanovené podmienky a predložia s prihláškou všetky požadované doklady.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok