Pre návštevníkov ktorí zavítajú do Fiľakova, sú pripravené tematické turistické produkty, ktorých úlohou je ponúknuť rozmanité možnosti na strávenie voľného času, predstaviť turistické atraktivity - prírodné a geologické hodnoty, kultúrno-historické pamiatky, či podujatia v blízkom okolí.

V tejto časti nájdete plánované pešie turistické trasy na území Novohrad - Nográd geoparku.


Pešia turistická trasa: Fiľakovo (železničná stanica) -› Belina -› Malobelinská hora -› Sedlo pod Monicou -› Šurice, Prírodná pamiatka Soví hrad -› Hajnáčka (železničná stanica)

Turistické značenie:

Mapa trasy:

mapa trasy

Stupeň ochrany:

Služby:

Dopravné spoje: Hajnáčka - Fiľakovo

Fotogaléria

(číslovanie obrázkov zodpovedá číslovaniu na mape)
obrázok 1
(1)
Fiľakovo, žel. stanica
obrázok 2
(2)
Belina
obrázok 3a
(3a) pieskovcový odkryv
pri cintoríne, Belina
obrázok 3b
(3b) pieskovcový odkryv
pri cintoríne, Belina
obrázok 4a
(4a) rázcestie,
kameňolom Čamovce
obrázok 4b
(4b)
mladý bukový les
obrázok 5
(5) informačné značenie
pri PP Belinské skaly
obrázok 6
(6)
PP Belinské skaly
obrázok 7a
(7a)
výhliadka
obrázok 7b
(7b)
výhliadka
obrázok 7c
(7c)
výhliadka
obrázok 8
(8)
zárez cesty v pieskovci
obrázok 9a
(9a) kosná lúka v doline
Čamovského potoka
obrázok 9b
(9b)
PP Soví hrad
obrázok 10
(10)
Šurice
obrázok 11
(11)
Hajnáčka, žel. stanica

Rastliny a živočíchy

flóra a fauna
skalničník
(Sempervivum sp.)
flóra a fauna
rozchodníkovec najväčší
(Hylotelephium maximum)
flóra a fauna
veronikovec
(Pseudolysimachion sp.)
flóra a fauna
kukučka vencová
(Lychnis coronaria)
flóra a fauna
dubovo-hrabový les
flóra a fauna
skokan štíhly
(Rana dalmatina)
flóra a fauna
hnojník
(Coprinus sp.)
flóra a fauna
zanoväť
(Cytisus sp.)

Pešia turistická trasa: Fiľakovo -› Hajnáčka, železničná stanica -› Národná prírodná rezervácia Pohanský hrad -› Sedlo Garád -› Sedlo pod Monicou -› Obručná -› Kameňolom Mačacia -› Šiatorská Bukovinka

Turistické značenie:

Mapa trasy:

mapa trasy

Stupeň ochrany:

Služby:

Ďalšie atraktivity:

Dopravné spoje:

Fiľakovo - Hajnáčka žel. stanica

Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo

Fotogaléria

(číslovanie obrázkov zodpovedá číslovaniu na mape)
obrázok 1
(1)
Hajnáčka, žel. stanica
obrázok 2
(2)
pohľad na obec Šurice
obrázok 3a
(3a) teplomilné travinné
porasty pri PP Soví hrad
obrázok 3b
(3b) v pozadí hrebeň
masívu Monice
obrázok 4
(4) okraj
dubovo-cerového lesa
obrázok 5
(5)
NPR Pohanský hrad
obrázok 6a
(6a)
NPR Pohanský hrad

obrázok 6b
(6b)
NPR Pohanský hrad

obrázok 6c
(6c)
NPR Pohanský hrad
obrázok 7a
(7a) bukové kvetnaté lesy
v NPR Pohanský hrad
obrázok 7b
(7b) bukové kvetnaté lesy a
lipovo-javorové sutinové lesy
obrázok 8
(8) turistická tabula
pri sedle Garád
obrázok 9a
(9a)
kameňolom Mačacia
obrázok 9b
(9b)
kameňolom Mačacia
   

Pešia turistická trasa: Fiľakovo -› Šiatorská Bukovinka -› Kameňolom Mačacia -› Národná prírodná rezervácia Šomoška (Národná kultúrna pamiatka Hrad Šomoška) -› Šiatorská Bukovinka

Turistické značenie:

Mapa trasy:

mapa trasy

Stupeň ochrany:

Služby:

Ďalšie atraktivity:

Dopravné spoje:

Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka

Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo

Fotogaléria

(číslovanie obrázkov zodpovedá číslovaniu na mape)
1a
(1a) vstupný areál
do NPR Šomoška
1c
(1b) smerové
značenie - rázcestie
2a
(2a) smerovník
pri kameňolome Mačacia
1b
(2b)
kameňolom Mačacia
1d
(2c)
kameňolom Mačacia
2c
(2d) NKP Hrad Šomoška,
v pozadí hrad Salgó
2b
(3a)
vystavený vagón
2d
(3b)
prameň
2e
(3c)
prameň
3a
(4a) Petőfiho chalúpka (HU),
v pozadí NKP Hrad Šomoška
3b
(4b)
NKP Hrad Šomoška
3e
(4c)
kamenný vodopád
3c
(4d)
kamenné more
3d
(4e)
kamenné more
3f
(4f)
informačné panely
3g
(5a)
prameň Krúdy
3h
(5b)
malý rybník
3i
divozel
(Verbascum sp.)
   

Pešia turistická trasa: I. úsek: Fiľakovo -› Šiatorská Bukovinka -› Národná kultúrna pamiatka Hrad Šomoška
II. úsek: Národná kultúrna pamiatka Hrad Šomoška (parkovisko na maďarskej strane) -› Náhorná plošina Medves -› Obec Salgóbánya -› Hrad Salgó -› Čadičové bralo Boszorkánykő -› Salgótarján, miestna časť Eresztvény -› Salgótarján, miestna časť Somoskő -› Somoskőújfalu (železničná stanica) -› Šiatorská Bukovinka (autobusová zastávka pri štátnej hranici)

Turistické značenie:

Mapa trasy:

mapa trasy

Stupeň ochrany:

Služby:

Ďalšie atraktivity:

Dopravné spoje:

Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka

Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo

Fotogaléria

(číslovanie obrázkov zodpovedá číslovaniu na mape)
1a
(1a)
NKP Hrad Šomoška
1b
(1b)
NKP Hrad Šomoška
2a
(2a)
Somoskő
2b
(2b)
Petőfiho chalúpka
3
(3) v pozadí
NKP Hrad Šomoška
4
(4a)
Náhorná plošina Medves
5a
(5a)
Náhorná plošina Medves
5b
(5b)
Náhorná plošina Medves
6
(6) Náhorná plošina
Medves - rázcestie
7
(7) Salgótarján
miestna časť Salgóbánya
8a
(8a)
Horáreň - Salgóbánya
8b
(8b)
interiér horárne
9a
(9a) Čadičové
bralo Boszorkánykő
9b
(9b) Čadičové
bralo Boszorkánykő
9c
(9c) Čadičové
bralo Boszorkánykő
10
(10)
Hrad Salgó
11
(11)
pohľad do starej bučiny
12
(12)
vtáčí park - Eresztvény
rastlinstvo
kozák osikový
(Leccinum aurantiacum)
rastlinstvo
bedľa
(Macrolepiota sp.)

Pešia turistická trasa: Fiľakovo -› Šiatorská Bukovinka -› Kameňolom Mačacia

Turistické značenie:

Po návšteve kameňolomu Mačacia môžete pokračovať po zelenej turistickej značke ku NKP Hrad Šomoška.

Mapa trasy:

mapa trasy

Stupeň ochrany:

Služby:

Ďalšie atraktivity:

Dopravné spoje:

Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka

Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo

Fotogaléria

(číslovanie obrázkov zodpovedá číslovaniu na mape)
1a
(1a) smerovník pri
odbočke na žltú
turistickú trasu
1b
(1b) drevené schody
smerom na
kameňolom Mačacia
2a
(2a) smerovník
pred kameňolomom
Mačacia
2b
(2b) chodník po žltej
turist. trase smerom
na hrad Šomoška
2c
(2c) informačná tabuľa
pri bývalej baníckej
osade
2d
(2d) kameňolom
Mačacia, bývalá
banícka osada
2e
(2e)
vyhliadková
veža
2f
(2f) výhľad na hrad
Šomoška, v pozadí
hrad Salgó
3a
(3a) vetrom naviate
jemnozrnné pieskovce
pod lávovým pokrovom
3b
(3b) vetrom naviate
jemnozrnné pieskovce
pod lávovým pokrovom
4a
(4a)
ukážka spracovania
obrubníkov z čadiča
4b
(4b)
náučné panely v
kameňolome Mačacia
5a
(5a) stĺpovitá
odlučnosť čadiča v
kameňolome Mačacia
5b
(5b)
stena opusteného
kameňolomu
5c
(5c)
stena opusteného
kameňolomu
5d
(5d)
doskovitá odlučnosť
čadiča
6a
(6a) informačná tabuľa
pri prameni
6b
(6b)
prameň
7
(7) budova bývalej
colnice
8a
(8a) kamenné more,
v pozadí vrch Šiator
8b
(8b)
kamenný vodopád
8c
(8c)
Hrad Šomoška
8d
(8d)
Hrad Šomoška
 

Pešia turistická trasa: Fiľakovo -› Hajnáčka -› Národná prírodná rezervácia (NPR) Ragáč -› Pod Deravým cerom -› Pod Zabodou -› Prírodná pamiatka (PP) Zaboda -› Hajnáčka

Turistické značenie:

Služby:

Dopravné spoje:

Fiľakovo - Hajnáčka

Hajnáčka - Fiľakovo

Fotogaléria

NPR Ragac
NPR Ragac
1., 2. NPR Ragáč (537 m) - v katastri obce Hajnáčka (220 m) je najvýznamnejším a najreprezentatívnejším príkladom vulkanizmu v Cerovej vrchovine. Vrchol tvorí troskový kužeľ so spečenými bombami, troskami a útržkami lávy. Z brál na vrchole Ragáča sa ponúka nádherný výhľad na Hajnáčsky hradný vrch a okolité svahy.
PP Ebeczkeho jaskyna
Hajnacsky hradny vrch
3. PP Ebeczkého jaskyňa Geologicky vzácna vulkanicko-exhalačná jaskyňa s dĺžkou 17 m vytvorená v bazaltových troskách. VSTUP ZAKÁZANÝ! 4 - Prírodná rezervácia (PR) Hajnáčsky hradný vrch (356 m).

Zaboda
Zaboda
5., 6. PP Zaboda (469 m). Predstavuje zvyšok lávového prúdu, ktorý sa vylial z vulkánu Ostrej skaly (PR) smerom na východ. Okraje Zabody tvoria strmé bralnaté svahy s hrubými bazaltovými stĺpmi.

vyhlad
vyhlad
7. Výhľad z Planiny (350 m) na PP Zaboda 8. Výhľad z Planiny (350 m) na NPR Ragáč

Rastlinstvo

podbel liecivy
Podbeľ liečivý
bukovy les
Bukový les
chochlacka plna
Chochlačka plná

Foto: Mgr. Balázs Csaba (foto č.4), Ing. Bodnárová Judita (foto č.1-3, 5-11)