Čo je geopark?

Geopark podľa UNESCO je územie obsahujúce fenomény zvláštneho geologického významu, určitej zvláštnosti, alebo krásy, pričom sú prezentované v závislosti od regiónu, geologickej histórie, vzniku a procesov, ktoré ho formovali.

Európska sieť geoparkov (EGN)

Európska sieť geoparkov (European Geoparks Network - EGN) bola založená v roku 2000. Jej cieľom je chránenie geologickej diverzity,  podporovanie predstavenia geologického dedičstva širokej verejnosti, resp. podpora trvalo udržateľného ekonomického rozvoja územia geoparku najmä prostredníctvom rozvoja geologického cestovného ruchu, ochrany geologickej diverzity a vzdelávania. K novembru 2017 má EGN 71 členov z 23 európskych krajín.

Európska sieť geoparkov

european geoparks

european geoparks

global geoparks network

Globálna Sieť geoparkov (GGN)

V roku 2001 Európska sieť geoparkov podpísala s Divíziou vied o Zemi UNESCO dohodu o spolupráci, ktorá neskôr v roku 2004 vyústila do podpísania Madonieskej deklarácie a samotného vzniku Globálnej siete geoparkov (Global Geopark Networks - GGN). Sekretariátom tejto siete sa stala Division of Ecological and Earth Sciences UNESCO v Paríži. Na základe týchto dohôd je aplikované pravidlo, že územie zaradené do Európskej siete geoparkov  sa stáva členom GGN. Globálny Sieť Geoparkov spolupracuje so svetovou dedičstvou UNESCO a so svetovou sieťou biosférických rezervácií Človek a biosféra (MAB).

K aprílu 2018 má GGN 140 členov z 38 členských krajín, zo 5 kontinentov (Európa 74, Ázia 57, Afrika 2, Severná Amerika 5, Južná Amerika 2).

Globálna Sieť geoparkov

Novohrad-Nógrád geopark

Novohrad-Nógrád geopark je prvým medzinárodným (cezhraničným) geoparkom Európskej Siete Geoparkov a Globálnej Siete Geoparkov UNESCO, ku ktorému sa pripojil, ako 36. člen EGN a 66. člen GGN 27. marca 2010 vo francúzskom Luberone. V roku 2014 úspešne obhájili svoje členstvo v obidvoch sieťach.

Na území geoparku sa zachovalo niekoľko geologických a geomorfologických zaujímavostí, ktoré zároveň poskytujú nevšedný obraz krajiny. Úlohou organizácie je zachovanie a predstavenie geologických, krajinárskych, prírodných, ekologických, archeologických, historických a kultúrnych hodnôt daného územia, ich pretavenie do geoturistického produktu, a tým rozvoj miestnej ekonomiky.

Novohrad-Nógrád geopark

Novohrad-Nógrád geopark sa aktívne angažuje v činnosti Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky a Maďarskej komisie pre geoparky, ako aj v činnosti národných komisií UNESCO v oboch krajinách. V roku 2015 získal titul Novohrad-Nógrád globálny geopark UNESCO a v roku 2016 obdržal geopark titul Geopark Slovenskej republiky.

Geopark je manažovaný na slovenskej strane Združením právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád (sídli vo Fiľakove) a na maďarskej strane Novohrad-Nógrád Geopark nonprofit kft. (sídli v Salgótarjáne). Geopark zahŕňa 28 slovenských a 64 maďarských obcí

Obce tvoriace členskú základňu Geoparku (PDF, 481 kB)

Partneri Novohrad-Nógrád geoparku (PDF, 384 kB)

Lokálni experti

Podnikatelia a živnostníci

Letáky

Štúdie