Mesto Fiľakovo sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska, v Banskobystrickom kraji, na území Euroregiónu Neogradiensis, v okrese Lučenec.

Mesto má s celkovou výmerou katastrálneho územia 1645,90 ha 10 450 obyvateľov so zmiešaným národnostným zložením. Miera nezamestnanosti sa pohybuje okolo 21-24%. Pracovné príležitosti evidujeme vo výrobnej prevádzke u spoločností, ktoré vznikli po zániku bývalého KOVOSMALTU, resp. transformáciou existujúcich firiem v priemyselnej zóne a  u malých podnikateľov v oblasti obchodu a služieb. Verejná a školská správa vo Fiľakove zamestnáva približne 330  zamestnancov.

Mesto Fiľakovo od roku 2003 úspešne zabezpečuje reformu samosprávy. Prostredníctvom rôznych úspešných projektov sa uskutočnili pracovné stretnutia s rôznymi záujmovými skupinami, bol zabezpečený sociologický prieskum a na základe analýzy boli spracované rozvojové dokumenty mesta. Prebieha komunikácia s občanmi, zástupcami civilného, súkromného a štátneho sektoru.

Od roku 2002 funguje Spoločný obecný úrad, ktorý vykonáva prenesené kompetencie štátnej správy v oblasti školstva a stavebníctva. Boli rozšírené, resp. skvalitnené činnosti jednotlivých oddelení mestského úradu.

Bolo zriadené Hradné múzeum vo Fiľakove (v rekonštruovaných priestoroch Bebekovej bašty v areáli hradu), podnikateľský inkubátor (v obnovených priestoroch bývalého Domu služieb ho prevádzkuje Tectum n.o.), zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (v prestavaných priestoroch bývalej materskej školy a detských jaslí v parku, ktoré prevádzkuje Nezábudka n.o.) a Združenie právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád (kanceláriu má v novej budove Novohradského turisticko-informačného centra pod hradom).

Mesto Fiľakovo spolupracuje:

v rámci cezhraničnej spolupráce: