Štatút mesta Fiľakovo upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora mesta a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.

Štatút mesta Fiľakovo je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

Štatút mesta Fiľakovo - Január 2015 - úplné znenie [PDF, 193 kB]
(účinnosť od 13.02.2015)