Filbyt s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% účasťou Mesta Fiľakovo. Vzťahy s Mestom Fiľakovo sú zakotvené v Zakladacej listine spoločnosti, ktorá bola aktualizovaná dňa 31.10.2014. Spoločnosť zabezpečuje okrem výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody aj správu bytov a nebytových priestorov, zabezpečuje pravidelné kontroly, revízie, rieši havarijné stavy a pod.

Kontakty

1. Mája 11, 986 01 Fiľakovo
tel.: 047/43 81 748, web: www.filbyt.sk
konateľ: Ing. Štefan Estergomi - profesijný životopis [PDF, 1,4 MB]

Dokumenty

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti za rok 2013 [PDF, 462 kB]

Výročná správa za rok 2017 [PDF, 1,09 MB]