Projekt s názvom European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development  of rural regions for a better European future, ktorého beneficientom je Mesto Fiľakovo získal podporu programu Európskej únie Európa pre občanov.

Cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú sieť, ktorá združuje samosprávy, inštitúcie, mimovládne organizácie, vzdelávacie a výskumné organizácie a odborníkov pre zdieľanie poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky. Do projektu je zapojených celkom 12 partnerov z 10 štátov únie. Projekt sa realizuje od 01/07/2017 -31/12/2018, t.j. 18 mesiacov. V rámci projektu sa vytvorí platforma hlavne na prezentáciu príkladov dobrej praxe, na výmenu know-how, na vedenie diskusie o nových možnostiach a hľadaní efektívnych riešení v oblasti sociálneho podnikania a pracovnej integrácie. Prostredníctvom realizácie projektu chceme podporovať sociálne začlenenie znevýhodnených skupín, prispieť k znižovaniu sociálnych nerovností, znížiť nezamestnanosť, zlepšiť kvalitu služieb pre miestne komunity a prepájať subjekty sociálneho podnikania v rámci politík EÚ. Medzi plánované výstupy projektu patrí stratégia dlhodobej udržateľnosti pri zakladaní a prevádzke podnikov sociálnej integrácie a manuálu pre zakladanie sociálnych podnikov. 

Partneri projektu:

 1. Mesto Fiľakovo, Slovenská republika
 2. Bátonyterenye Város Önkormányzata, Maďarsko
 3. Proactive, Serbia
 4. Comune di Santa-Severina, Taliansko
 5. Social Innovation Centre, Latvia
 6. GRAD LABIN, Chorvátsko
 7. CAMARA MUNICIPAL DA MADALENA DO PICO, Portugalsko
 8. Consiliul Judetean Harghita, Rumunsko
 9. Comune di Penne, Taliansko
 10. Drustvo za ravijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, Slovinsko
 11. Mesto Jirkov, Česká republika
 12. Stredná odborná škola - Szakközépiskola Fiľakovo, Slovenská republika

logo

European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future - ENSIE - 588997-CITIZ-1-2017-1-1SK-CITIZ-NT