V máji 2016 predložilo mesto Fiľakovo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na základe Výzvy v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia. 10. novembra 2016 bolo doručené Rozhodnutie o schválení NFP a 20. decembra 2016 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt s názvom „Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa“.

Celkové oprávnené výdavky Projektu predstavujú sumu 312 375,29 EUR z toho maximálna výška poskytnutého NFP je 296 756,53 EUR a spolufinancovanie zo strany Prijímateľa je 15 618,76 EUR.

Cieľom Projektu je zvýšiť podiel zhodnocovaného odpadu na celkovom množstve odpadu  vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), kompostárne vo Fiľakove. Realizácia kompostárne s technológiou aeróbneho kompostovania v rámci II. etapy rozvoja odpadového hospodárstva nadväzuje na vybudovaný komplexný systém separovaného zberu komunálneho odpadu (KO) na území mesta Fiľakovo v rokoch 2014-2016. V rámci I. etapy boli vytvorené zberné stanovištia, bol vybudovaný zberný dvor s priestorovými kapacitami na triedenie, konečnú úpravu  a boli zaobstarané technické prostriedky na zber, triedenie a úpravu separovaných zložiek komunálneho odpadu. Účelom vybudovania mestskej kompostárne je zhromažďovanie, príprava na opätovné použitie a zhodnotenie BRKO v areáli zberného dvora, mimo zastavaného územia mesta Fiľakovo pri ceste smerom na Rátku.  Po zhodnotení reálneho objemu BRKO za rok, zvážení  technickej a  finančnej náročnosti logistiky pri zabezpečení  zhodnotenia vo vzdialenej obci v súlade so strategickými dokumentmi sa žiadateľ rozhodol pre vybudovanie zariadenia na zhodnotenie BRO-zeleného (tráva, kvety, lístie, drevný odpad z údržby krovín a stromov, drevný popol, vypletá burina, rastlinné zvyšky, šupky zo zeleniny, plody zo záhrad) technológiou aeróbneho kompostovania v areáli zberného dvora separovaného zberu zložiek komunálnych odpadov. Doterajší spôsob zberu BRKO „zber od domu“ v dvojtýždňových intervaloch od obyvateľov prostredníctvom Verejnoprospešných služieb (VPS) Fiľakovo – príspevkovej organizácie mesta v jeho  v 100 % vlastníctve vykonávaný na základe zakladacej listiny bude možné doplniť o tzv. časovo neobmedzený donáškový spôsob zberu prostredníctvom zberného dvora, keď obyvatelia na vlastné náklady budú mať možnosť doviesť BRKO do vybudovanej kompostárne. Uvoľnené prepravné kapacity VPS Fiľakovo využívané k preprave zeleného odpadu do AGRO CS - kde v súčasnosti na základe zmluvy prebieha zhodnocovanie BRKO - budú využité v iných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním zariadenia  na zhodnotenie BRKO a to pri kontajnerovom zbere BRKO z verejných priestranstiev cestnej a parkovej zelene, trhovísk a cintorínov, uzavretých areálov školských a ostatných organizácií  a zvýšiť tým frekvenciu zberu. Zvýšením frekvencie zberu budú vytvorené podmienky k zvýšeniu frekvencie údržby zelených plôch a bude možné splniť tým požiadavky občanov ale aj organizácií na zvýšenie frekvencie údržby zelene.

Realizácia kompostárne s technológiou aeróbneho kompostovania

V rámci hlavnej aktivity projektu sa uskutočnia  nasledovné stavebné práce: rekonštrukcia a oprava betónovej prefabrikovanej silážnej jamy t.j. vybudovanie kompostovacej plochy, vytvorenie manipulačných plôch a prístupových ciest v areáli zberného dvora vo Fiľakove. Nakúpia sa hnuteľné veci - technické prostriedky potrebné  na zhodnotenie BRO technológiou aeróbneho kompostovania- vrátane manipulácie so surovinami a s hotovým kompostom - drvič konárov, prekopávač  kompostu, preosievač  kompostu, manipulačný nakladač. K pohonu prekopávača kompostu bude využitý komunálny traktor zaobstaraný v rámci I. etapy rozvoja odpadového hospodárstva – „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo“.

V súčasnosti Sprostredkovateľský orgán vykonáva kontrolu verejných obstarávaní (VO v počte 6 kusov), po schválení všetkých VO bude podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Podľa aktuálneho Harmonogramu v máji 2017 sa uskutočnia stavebné práce v rámci vybudovania kompostárne a dodajú sa všetky stroje a zariadenia nevyhnutné k zhodnoteniu BRO na území mesta Fiľakovo.

Začiatok realizácie projektu: 05/2016
Ukončenie realizácie projektu: 12/2017

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu.

logo

logo

erb

logo