Primátor mesta Fiľakovo 5. novembra 2014 podpísal Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 5 000 EUR.

Dotácia slúži na spracovanie prípravnej dokumentácie k ochrane Národnej kultúrnej pamiatky, Fiľakovského hradu. Pripraví sa zameranie skutkového stavu, stavebno-technický posudok, návrh a architektonicko-historický výskum v rozsahu poskytnutej dotácie. Mesto Fiľakovo je povinné použiť poskytnutú dotáciu do 31.03.2015. Celkové náklady projektu predstavujú sumu 5 422 EUR.

Ing.arch. Erika Anderková, referát stratégie a rozvoja, MsÚ Fiľakovo

logo