Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 11.30

Plán práce Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017

28. september 2017

1) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta  k 30.06.2017
Predkladajú: vedúca referátu ekonomiky MsÚ, riaditelia PO mesta, prednostka MsÚ
2) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2017
Predkladá: náčelník MsP
3) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
Predkladá: zástupca primátora
4) Majetkovo-právne záležitosti
5) Aktuálne záležitosti mesta

14.  december 2017

1) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2016/2017
Predkladajú: riaditelia ZŠ a školských zariadení
2) Správa o činnosti MsP za obdobie III. štvrťroka 2017
Predkladá: náčelník MsP
3) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017
Predkladá: prednostka MsÚ
4) Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2018-2020
Predkladá: prednostka MsÚ
5) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
Predkladá: zástupca primátora
6) Majetkovoprávne záležitosti mesta
7) Aktuálne záležitosti mesta

Plán práce Mestskej rady na II. polrok 2017

14. september 2017

1) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta k 30.06.2017
Predkladajú: vedúca referátu ekonomiky MsÚ, riaditelia PO mesta, prednostka MsÚ
2) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2017
Predkladá: náčelník MsP
3) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
4) Predkladá: zástupca primátora
5) Majetkovo-právne záležitosti
6) Aktuálne záležitosti mesta

30. november 2017

1) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2016/2017
Predkladajú: riaditelia ZŠ a školských zariadení
2) Správa o činnosti MsP za III. štvrťrok 2017
Predkladá: náčelník MsP
3) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017
Predkladá: prednostka MsÚ
4) Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2018-2020
Predkladá: prednostka MsÚ
5) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
Predkladá: zástupca primátora
6) Majetkovoprávne záležitosti mesta
7) Aktuálne záležitosti mesta


Doplňujúce informácie:

1. Zasadnutia orgánov mesta sa konajú v deň uvedený v pláne práce spravidla od 9,00 hod.
2. Zasadnutie MZ sa koná v zasadacej sieni Mestského úradu vo Fiľakove. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.
3. Zasadnutie mestskej rady sa koná v miestnosti č. 106 na I. poschodí Mestského úradu vo Fiľakovo.  Je to poradný orgán primátora mesta a jej zasadnutia spravidla nie sú verejné. V prípade záujmu sa ich však obyvatelia mesta môžu zúčastniť.
4. Zasadnutia orgánov mesta môžu byť zvolané aj nad rámec stanoveného plánu práce.
5. Oznámenie o konaní zasadnutia MZ bude vždy zverejnené najneskôr 3 dni pred  jeho konaním na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta, spolu s navrhovaným programom rokovania.
6. Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 48/2017 dňa 29.6.2017.