Zákonom 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 01. júna 2010 bol novelizovaný zákon o živnostenskom podnikaní. V ustanoveniach týkajúcich sa pozastavenia živnosti bola k zákonom definovanej minimálnej dobe /6 mesiacov/ stanovená aj maximálna /trojročná/ doba možného pozastavenia živnosti.

V živnostenskom registri Obvodného úradu Lučenec - odboru živnostenského podnikania je evidovaných takmer 80 podnikateľských subjektov, ktorí o pozastavenie živnosti požiadali do 31. mája 2010 a doba, na ktorú majú živnosť pozastavenú presahuje novelou stanovenú trojročnú hranicu. Z uvedeného dôvodu živnostenský úrad informuje túto skupinu podnikateľov o povinnosti upraviť svoje právne vzťahy v súlade s § 57, ods. 6 živnostenského zákona.

V praxi to znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali k 01. Júnu 2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti na dobu dlhšiu ako 3 roky by mali vo vlastnom záujme kontaktovať živnostenský úrad do 31. mája 2013 za účelom rozhodnutia, či budú v živnosti pokračovať. V opačnom prípade im živnostenské oprávnenia k 01. júnu 2013 automaticky zaniknú napriek tomu, že v rozhodnutiach je uvedená dlhšia doba pozastavenia živnosti.

Ing. Elena Uličná, vedúca odboru živnostenského podnikania