Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 20. decembra 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14). Na výzvu sú vyčlenené prostriedky vo výške 10 miliónov eur. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území niektorého z najmenej rozvinutých okresov.

Výzva vrátane kompletnej dokumentácie je zverejnená na webovom sídle operačného programu v časti www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/. Na prípadné konzultácie je možné využiť aj informačno-poradenské centrá v jednotlivých krajských mestách: www.partnerskadohoda.gov.sk/893-sk/kontakty/.