Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Z príležitosti osláv Dní mesta a 23. Palóckych dní dňa 9. augusta 2013 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že uplynul termín 1. splátky úhrady miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva) a poplatku za komunálne odpady a preto žiada tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí ešte dodnes nevyrovnali svoj záväzok voči mestu, aby tak učinili čím skôr. Vyrubené dane a poplatky môžu daňovníci zaplatiť v hotovosti každý pracovný deň na mestskom úrade alebo bankovým prevodom na účet správcu dane. V prípade nezaplatenia nedoplatku, správca zaháji exekučné konanie za účelom jeho vymáhania v súlade s platnou právnou úpravou.

Mesto Fiľakovo, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) zverejňuje oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny - Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013“ podľa § 19b stavebného zákona.

Čítať ďalej...

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2012 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1.600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Oznámenie o vyhlásení dražby nehnuteľností v majetku mesta Fiľakovo

Čítať ďalej...

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej verejnosti, že aj v roku 2013 zverejní zoznam všetkých daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2012 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 eur a u právnickej osoby 1600,00 eur. Vyzývame preto opäť všetkých neplatičov, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú a poplatkovú povinnosť voči správcovi dane a poplatku za uplynulé obdobie, aby tak urobili najneskôr do doby zverejnenia zoznamu, pretože následne po zverejnení zoznamu mesto poverí priamo súdneho exekútora na vymáhanie nedoplatkov.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok