Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

100 rokov uplynulo od vypuknutia prvej svetovej vojny - zapojte sa do celoštátnej digitalizácie vojnových pamiatkových predmetov!

Čítať ďalej...

Mládežnícky folklórny súbor Rakonca sa zúčastnil v čase od 29.7. do 6.8.2013 medzinárodného festivalu pod názvom „VIII. Miedzynarodowy Festiwal Folkloru - Podlaskie Spotkania“ v Poľsku. Festivalu sa zúčastnilo osem zahraničných a päť domácich folklórnych kolektívov, ktoré boli vybrané na základe konkurzu usporiadateľov.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo ako príslušný orgán územného plánovania, podľa § 16 ods. 2, § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v spojitosti s § 19b, § 30 stavebného zákona oznamuje začatie obstarávania „Územného plánu mesta Fiľakovo, Zmeny a doplnky č. 6“.

Čítať ďalej...

Navrhovateľ, PRODEX spol. s r.o., Rusovecká cesta 16, Bratislava v zastúpení firmou Enviconsult s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, vypracované podľa prílohy č. 8a) zákona: „ŽSR, Elektrifikácia trate Zvolen - Fiľakovo“.

Čítať ďalej...

Z príležitosti osláv Dní mesta a 23. Palóckych dní dňa 9. augusta 2013 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že uplynul termín 1. splátky úhrady miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva) a poplatku za komunálne odpady a preto žiada tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí ešte dodnes nevyrovnali svoj záväzok voči mestu, aby tak učinili čím skôr. Vyrubené dane a poplatky môžu daňovníci zaplatiť v hotovosti každý pracovný deň na mestskom úrade alebo bankovým prevodom na účet správcu dane. V prípade nezaplatenia nedoplatku, správca zaháji exekučné konanie za účelom jeho vymáhania v súlade s platnou právnou úpravou.

Mesto Fiľakovo, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) zverejňuje oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny - Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013“ podľa § 19b stavebného zákona.

Čítať ďalej...

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2012 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1.600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Oznámenie o vyhlásení dražby nehnuteľností v majetku mesta Fiľakovo

Čítať ďalej...

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej verejnosti, že aj v roku 2013 zverejní zoznam všetkých daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2012 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 eur a u právnickej osoby 1600,00 eur. Vyzývame preto opäť všetkých neplatičov, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú a poplatkovú povinnosť voči správcovi dane a poplatku za uplynulé obdobie, aby tak urobili najneskôr do doby zverejnenia zoznamu, pretože následne po zverejnení zoznamu mesto poverí priamo súdneho exekútora na vymáhanie nedoplatkov.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok