Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje v zmysle §9a ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a v súlade s „Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 129 zo dňa 30.01.2013“ verejnú dražbu na predaj osobného motorového vozidla za nasledovných podmienok:

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve mesta.

Čítať ďalej...

Riaditeľstvo Základnej školy Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským na Farskej lúke vo Fiľakove oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2014/2015 sa bude konať 5. februára 2014 od 13,00 hod. do 17,00 hodiny. Žiadame rodičov, aby priniesli so sebou svoje školopovinné dieťa, rodný list, zdravotnú kartičku dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľnosť z majetku mesta Fiľakovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľnosť z majetku mesta Fiľakovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo vyhlasuje v zmysle §9a ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a v súlade s „Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 32 zo dňa 6.12.2012“ verejnú dražbu na predaj mestských pozemkov na výstavbu garáží v lokalite ul. Záhradníckej za nasledovných podmienok:

Čítať ďalej...

Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo dňa 12.09.2013 komisiou určenou na otváranie ponúk vykoná otvorenie obálok označené ako "OSTATNÉ" na podlimitnú zákazku: Vrchná stavba ulica Mládežnícka - Fiľakovo.

100 rokov uplynulo od vypuknutia prvej svetovej vojny - zapojte sa do celoštátnej digitalizácie vojnových pamiatkových predmetov!

Čítať ďalej...

Mládežnícky folklórny súbor Rakonca sa zúčastnil v čase od 29.7. do 6.8.2013 medzinárodného festivalu pod názvom „VIII. Miedzynarodowy Festiwal Folkloru - Podlaskie Spotkania“ v Poľsku. Festivalu sa zúčastnilo osem zahraničných a päť domácich folklórnych kolektívov, ktoré boli vybrané na základe konkurzu usporiadateľov.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo ako príslušný orgán územného plánovania, podľa § 16 ods. 2, § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v spojitosti s § 19b, § 30 stavebného zákona oznamuje začatie obstarávania „Územného plánu mesta Fiľakovo, Zmeny a doplnky č. 6“.

Čítať ďalej...

Navrhovateľ, PRODEX spol. s r.o., Rusovecká cesta 16, Bratislava v zastúpení firmou Enviconsult s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, vypracované podľa prílohy č. 8a) zákona: „ŽSR, Elektrifikácia trate Zvolen - Fiľakovo“.

Čítať ďalej...

Z príležitosti osláv Dní mesta a 23. Palóckych dní dňa 9. augusta 2013 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že uplynul termín 1. splátky úhrady miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva) a poplatku za komunálne odpady a preto žiada tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí ešte dodnes nevyrovnali svoj záväzok voči mestu, aby tak učinili čím skôr. Vyrubené dane a poplatky môžu daňovníci zaplatiť v hotovosti každý pracovný deň na mestskom úrade alebo bankovým prevodom na účet správcu dane. V prípade nezaplatenia nedoplatku, správca zaháji exekučné konanie za účelom jeho vymáhania v súlade s platnou právnou úpravou.

Mesto Fiľakovo, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) zverejňuje oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny - Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013“ podľa § 19b stavebného zákona.

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok