Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2014 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1.600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja akcií z majetku mesta Fiľakovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo vyzýva všetkých dlžníkov mesta z titulu dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a miestneho poplatku za komunálne odpady, ktorí si ešte nesplnili svoju platobnú povinnosť voči správcovi dane a poplatku za rok 2014, resp. predchádzajúce obdobie, aby tak urobili v čo najkratšej lehote, pretože mesto pristúpi k ich vymáhaniu prostredníctvom súdneho exekútora.

Čítať ďalej...

Na základe oznámenia riaditeľov škôl sa zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2015/2016 uskutoční v jednotlivých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo nasledovne:

Čítať ďalej...

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo konaných dňa 15. novembra 2014 [PDF, 22 kB]

Mesto Fiľakovo oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že už uplynul termín 1. splátky úhrady miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva) a poplatku za komunálne odpady a preto žiada tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí ešte dodnes nevyrovnali svoj záväzok voči mestu, aby tak učinili čím skôr.

Čítať ďalej...

Už tradične v poslednú septembrovú stredu vykročia do ulíc slovenských miest a obcí dobrovoľníci zbierky Biela pastelka.

Čítať ďalej...

Z príležitosti osláv Dní mesta a 24. Palóckych dní v auguste 2014 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Upozornenie na nekalé praktiky podomových predajcov energií [PDF, 735 kB]

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2013 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1.600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať časti nehnuteľností z majetku mesta Fiľakovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje v zmysle §9a ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a v súlade s „Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 129 zo dňa 30.01.2013“ verejnú dražbu na predaj osobného motorového vozidla za nasledovných podmienok:

Čítať ďalej...

Riaditeľstvo Základnej školy Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským na Farskej lúke vo Fiľakove oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2014/2015 sa bude konať 5. februára 2014 od 13,00 hod. do 17,00 hodiny. Žiadame rodičov, aby priniesli so sebou svoje školopovinné dieťa, rodný list, zdravotnú kartičku dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľnosť z majetku mesta Fiľakovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok