Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 11.30

V súvislosti s rozšírením kapacity v domove dôchodcov a splnením priestorových, personálnych, hygienických a materiálnych podmienok nezisková organizácia požiadala BBSK o registráciu ďalších sociálnych služieb, na základe čoho od decembra 2009 tieto služby aj reálne poskytuje. Počas pracovného týždňa prípadní záujemcovia môžu osobne navštíviť naše zariadenie. Radi im poskytneme všetky dostupné informácie, vysvetlíme podmienky a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb a ukážeme, v akom prostredí naši seniori žijú.

Nezábudka, n.o., je poskytovateľom nasledovných terénnych a pobytových sociálnych služieb:

Opatrovateľská služba - terénna služba realizovaná v domácnostiach občanov odkázaných pri úkonoch sebaobsluhy na pomoc inej fyzickej osoby. Služby vykonávajú terénne opatrovateľky na základe dohody občana s našou organizáciou v rozsahu požadovaných hodín.

Zariadenie pre seniorov /domov dôchodcov/ - pobytovou formou sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc iných osôb. Súčasťou poskytovaných služieb je ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie a ostatné obslužné činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie/. Ubytovanie je zabezpečené v 1 a 2 lôžkových izbách s príslušenstvom.

Domov sociálnych služieb /DSS/ - pobytová sociálna služba určená pre fyzické osoby odkázané na pomoc iných osôb so stupňom odkázanosti V alebo VI alebo nevidiace osoby so stupňom odkázanosti najmenej III. Služby sa poskytujú v rozsahu ako v zariadení pre seniorov.

Zariadenie opatrovateľskej služby - služba sa poskytuje na určitý čas pobytovou formou a je určená pre fyzické osoby, ktorým nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu. Služby sú poskytované v 4 lôžkových izbách v rozsahu ako u predchádzajúcich pobytových foriem sociálnych služieb.
Ako podporné sociálne služby v našom zariadení zabezpečujeme odľahčovaciu službu a službu jedálne.

Odľahčovacia služba - určená pre osoby, ktoré opatrujú iné osoby s ZŤP počas obdobia, v ktorom tieto osoby nemôžu opatrovanie vykonávať. V tomto období naše zariadenie zabezpečí opatrovanie ZŤP osoby vo svojich priestoroch na určitý čas, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Opatrovanie je možné zabezpečiť ambulantnou alebo pobytovou formou.

Jedáleň - zabezpečenie stravovania pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo dovŕšili dôchodkový vek. Služba je realizovaná v jedálni zariadenia alebo donáškou stravy do domácnosti klientov.

Ceny za jednotlivé druhy služieb sú stanovené v cenníkoch, ktoré sú súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Mesta Fiľakovo schváleného mestským zastupiteľstvom.


Adresa a kontakty
Nezábudka, n.o.
Záhradnícka 2
986 01 Fiľakovo
tel.: 047/4379099
web: www.nezabudka-fi.sk