Už asi 10 rokov pôsobí na dobrovoľnej báze vo Fiľakove občianske združenie Inforom, ktoré v jeho aktivitách v rámci svojich možností podporuje aj vedenie mesta. V máji minulého roku sa naskytla príležitosť uchádzať sa prostredníctvom projektu o oficiálnu podporu občianskych hliadok na 24 mesiacov.

Bohužiaľ kvôli zdĺhavému procesu od podávania žiadostí do ich vyhodnotenia a zmenám nastavených podmienok nám síce projekt schválili, ale doba jeho trvania sa skrátila na 12 mesiacov a namiesto 10 členov hliadky sme mohli vybrať len ôsmich.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP ZaSI“) dňa 29.09.2014 schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Občianske hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove“, ktorú Mesto Fiľakovo podalo v máji 2013 v rámci Výzvy na prekladanie žiadosti o NFP číslo OP-ZaSI-FSR-2012/2.1/02.

S Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI (ako sprostredkovateľským orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu) podpísal primátor Mesta Fiľakovo dňa 30.09.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, s celkovou hodnotou oprávnených výdavkov v sume 81 609 EUR, na realizáciu aktivít projektu.

Termín realizácie projektu je od 02. októbra 2014 do 31. septembra 2015, t.j. 12 mesiacov.

V rámci hlavných aktivít projektu - boli na základe výberového konania začiatkom októbra prijatí do zamestnania 8 členovia občianskej hliadky (ďalej len „OH“), z ktorých jeden je veliteľom členov OH. V rámci projektu im budú zabezpečené rôzne školenia a ich kompletné vybavenie (oblečenie a potrebné pomôcky), dva mobilné telefóny a základné kancelárske vybavenie. Kancelária členov OH sa nachádza v budove Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove (bývalý Závodný klub).

Globálnym cieľom programu rómskej občianskej hliadky je využitie nástroja OH v meste na posilnenie miestnych aktivít,  podporu komunitného rozvoja, zníženie páchania proti-spoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, kde žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP ZaSI.

logo esf

www.esf.gov.sk

logo op zasi

www.iazasi.gov.sk

Formulár príkladov dobrej praxe ESF [PDF, 73 kB]