Mesto Fiľakovo oznamuje, že ukončilo realizáciu projektu pod názvom: Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo

Cieľ projektu: Vytvorenie vzdelávacieho centra pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, ktoré uľahčí príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prístup k vzdelaniu a zamedzí vylúčenie komunity.

Špecifické ciele projektu:

  1. Umožniť ukončenie základného vzdelania pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
  2. Doučovaním žiakov na I. stupni základnej školy zamedziť ich zaostávaniu za ostatnými žiakmi.

Doba realizácie projektu: od 01.10.2012 do 30.09.2014
Celkové oprávnené výdavky: 61 208,98 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 58 148,53 €

V rámci  projektu Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho získala 9 notebookov, 9 dataprojektorov, 9 premietacích plátien, 4 DVD prehrávače a 3 magnetické tabule.
V rámci aktivity 1.1 Doučovanie zaostávajúcich žiakov na I. stupni základnej školy sa doučovania zúčastnilo celkom 87 žiakov.
V rámci aktivity 1.1 Ukončenie základného vzdelania pre príslušníkov MRK ukončilo základné vzdelanie 23 príslušníkov MRK.
Aktivity boli realizované počas školských rokov 2012/2013 a 2013/2014.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

www.esf.gov.sk
www.asfeu.sk
www.filakovo.sk

logo

logo

logo